HOMEO NAMAKONTAKTPRESS MATERIJALIIZ MEDIJA
REGISTRACIJAOPIS USLUGEOPĆI UVJETIKALENDARCIJENE USLUGAČESTO POSTAVLJANA PITANJAPREPORUKADATOTEKE

Prijava


Korisničko ime:

Zaporka:Zaboravili ste zaporku?

 

Jedna od najboljih u kategoriji

 

 OPĆI UVJETI UPORABE SUSTAVA MULTILATERALNIH KOMPENZACIJA kompenzacije.biz

 
 

I Opće odredbe

II Prijava u sustav i sklapanje ugovora

III Korisničko ime i zaporka

IV Prijava obveza

V Brisanje prijavljenih obveza iz sustava

VI Nastanak višestranih prijeboja

VII Plaćanje upraviteljevih usluga

VIII Izlazak naručitelja iz sustava

IX Čuvanje podataka

X Završne odredbe

 

  

I Opće odredbe

 

Članak 1

 

Opći uvjeti uporabe sustava višestranih prijeboja potraživanja i dugovanja kompenzacije.biz (u daljnjem tekstu opći uvjeti) sastavni su dio Ugovora o uporabi sustava višestranih prijeboja potraživanja i dugovanja kompenzacije.biz (u daljnjem tekstu ugovor) sklopljenog između naručitelja i upravitelja sustava kompenzacije.biz.

 

Tim uvjetima su uređeni međusobni odnosi naručitelja i upravitelja sustava.

 

Članak 2

 

Izrazi navedeni u općim uvjetima znače:

 

Upravitelj sustava višestranih prijeboja potraživanja i dugovanja kompenzacije.biz je poduzeće Lucror usluge d.o.o., Kosorova 13, 10000 Zagreb.

 

Naručitelj je pravna osoba, poduzeće ili samostalni poduzetnik, koja je sklopila ugovor o poslovnoj suradnji s upraviteljem sustava i potpisala pristupnu izjavu i ugovor.

 

Kontakt osoba je osoba koja je u obrascu popunjenom pri registraciji navedena kao kontakt osoba naručitelja sustava višestranih prijeboja potraživanja i dugovanja kompenzacije.biz.

 

Korisnik je osoba zaposlena kod naručitelja, koja je ovlaštena za unos podataka u sustav.

 

Višestrani prijeboji potraživanja i dugovanja su postupak međusobnog lančanog prijeboja obveza među poduzećima na način da je svaki sudionik u nizu dužnik svome prethodniku u nizu, istovremeno vjerovnik svome sljedbeniku u nizu, a da je zadnji dužnik u nizu istovremeno prvi vjerovnik u istom nizu. Sustav određuje iznos obveza koji je zajednički svim sudionicima u kompenzaciji, a može biti jednak ili manji od iznosa koji je prijavio pojedini sudionik.

 

Predmet prijeboja su potraživanja i obveze naručitelja koje su dospjele na plaćanje do dana izvršenja višestranih prijeboja, a nisu namirene ili obrisane iz sustava kompenzacije.biz.

 

Kalendar kompenzacija je vremenski plan izvođenja višestranih prijeboja i označava zadnji dan za unos potraživanja i dugovanja u kompenzacijski krug.

 

Članak 3

 

Upravitelj:

  • Određuje uvjete za ulazak u sustav višestranih prijeboja potraživanja i dugovanja kompenzacije.biz (u daljnjem tekstu sustav)
  • Određuje uvjete izlaska iz sustava
  • Određuje kalendar izvođenja višestranih prijeboja
  • Izvodi višestrane prijeboje u skladu s općim uvjetima
  • Omogućuje korisnicima 24 satni pristup sustavu, a na dan izvođenja višestranih prijeboja do 12 sati
  • Obavještava korisnike sustava o rezultatima izvedenih kompenzacija elektronskom poštom ili telefaksom
  • Određuje troškove uporabe sustava
  • Brine o nesmetanom radu sustava 

Članak 4

 

Upravitelj izvodi višestrane prijeboje u skladu s unaprijed određenim kalendarom kompenzacija.

 

U slučaju internetskog kolapsa na koji nemaju utjecaja ni upravitelj niti naručitelji, upravitelj sustava prebacuje izvođenje višestranih prijeboja na sljedeći radni dan po uspostavi normalnih Internet veza. Novi datum izvođenja višestranih prijeboja bit će objavljen na web stranicama www.kompenzacije.biz.

 

Članak 5

 

Upravitelj zadržava pravo onemogućavanja pristupa sustavu kompenzacije.biz radi održavanja ili nadogradnje sustava, o čemu će istaknuti obavijest na web stranicama www.kompenzacije.biz dan prije izvođenje radova.

 

Upravitelj ne odgovara za moguću štetu koja pri tome nastane naručitelju.

 

Na vrh...

 

II Prijava u sustav i sklapanje ugovora

 

Članak 6

 

Na osnovu popunjenog obrasca za registraciju upravitelj sustava sastavlja ugovor i nudi na potpis svakom pojedinom naručitelju.

 

Ako je dogovor o poslovnoj suradnji postignut telefonskim razgovorom, upravitelj upisuje podatke o naručitelju u obrazac za registraciju na www.kompenzacije.biz.

 

Upis podataka u obrazac za registraciju generira pristupnu izjavu koja je uz opće uvjete sastavni dio ugovora. Ugovor i pristupnu izjavu naručitelj dobiva poštom, a u pristupnoj izjavi odabire način poslovanja (elektronski način ili telefaksom i poštom).

 

Ovjerom pristupne izjave smatrat će se da je naručitelj ovjerio sve buduće kompenzacijske liste.

 

Ukoliko se dogodi da su podaci u pristupnoj izjavi, a time i u ugovoru, neispravni, naručitelj je dužan o tome obavijestiti upravitelja i poslati mu ispravne podatke.

 

Naručitelj odgovara za ispravnost i istinitost podataka u ovjerenoj pristupnoj izjavi.

 

Naručitelj je dužan obavijestiti upravitelja o svakoj promjeni podataka iz registracije u roku 8 dana od promjene.

 

Članak 7

 

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme uz mogućnost raskida kako je opisano u poglavlju VIII ovih uvjeta.

 

Na vrh...

 

 III Korisničko ime i zaporka

 

Članak 8

 

Kada upravitelj poštom primi ovjeren ugovor i pristupnu izjavu, dodjeljuje naručitelju korisničko ime i zaporku za pristup sustavu.

 

Kontakt osoba naručitelja prima elektronskom poštom korisničko ime i zaporku za pristup sustavu kompenzacije.biz.

 

Ako naručitelj zaboravi ili izgubi zaporku, može dobiti novu korištenjem linka "Zaboravili ste zaporku?" na www.kompenzacije.biz. Novu zaporku će dobiti elektronskom poštom.

 

Naručitelj može dobiti dodatne pristupne zaporke za svoje korisnike. Naručitelj je dužan svakog novog korisnika upoznati s općim uvjetima i odgovoran je za točnost i istinitost podataka koje korisnici unose u sustav.

 

Članak 9

 

Korisnik je dužan čuvati korisničko ime i zaporku kao poslovnu tajnu. U slučaju štete nastale uslijed gubitka ili zloporabe zaporke s korisničke strane, upravitelj sustava ne snosi odgovornost.

 

Na vrh...

 

 IV Prijava obveza

 

Članak 10

 

Korisnik može upisivati svoja potraživanja i dugovanja svaki dan, 24 sata na dan, a na dan izvođenja višestranih prijeboja do 12 sati.

 

Upisom obveza u sustav podrazumijeva se da je korisnik svim svojim vjerovnicima izjavio da želi kompenzirati prijavljene obveze. Naručitelj se obvezuje u sustav upisivati ispravne i istinite podatke, a prijavljene obveze moraju biti u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima koje reguliraju prijeboj.

 

Potraživanja i dugovanja, kao i rezultati kompenzacija, iskazuju se u hrvatskim kunama (HRK). Iznosi se upisuju bez decimala (bez lipa) i bez oznake KN ili HRK.

 

Podaci o potraživanjima i dugovanjima prijavljuju se na način koji je odabran u pristupnoj izjavi.

 

Naručitelj ne prijavljuje u sustav obveze u iznosu manjem od 2.000 HRK, obveze za koje je izdan instrument osiguranja plaćanja i obveze oko kojih se vodi sudski spor.

 

Članak 11

 

Upravitelj ne odgovara za postojanje i dospijeće obveza prijavljenih u sustav.

 

Na vrh...

 

 V Brisanje prijavljenih obveza iz sustava

 

Članak 12

 

Korisnik može podatke o obvezama brisati 24 sata na dan, svaki dan, a na dan izvođenja višestranih prijeboja do 12 sati. Naručitelj brisanjem obveza opoziva sudjelovanje određene ili svih obveza u višestranim prijebojima.

 

Neobrisane obveze u sustavu smatraju se prijavljenim i sustav ih uključuje u traženje višestranih prijeboja.

 

Članak 13

 

Opoziv prijave obveza moguć je i poštom ili telefaksom. Upravitelj mora primiti opoziv najkasnije jedan dan prije izvođenja višestranih prijeboja.

 

Ako korisnik zakasni i pošalje opoziv nakon roka, smatrat će se da su obveze prijavljene i sustav će ih uključiti u traženje višestranih prijeboja.

 

Na vrh...

 

 VI Nastanak višestranih prijeboja

 

Članak 14

 

Upravitelj sustava u skladu s kalendarom kompenzacija izvodi obradu podataka.

 

Na dan kad se izvodi višestrani prijeboj obveza, pristup sustavu moguć je do 12 sati. Sljedeći radni dan korisnici će na web stranicama www.kompenzacije.biz imati uvid u rezultate kompenzacija.

 

Članak 15

 

Upravitelj će naručitelje obavijestiti o rezultatima prijeboja elektronskom poštom ili telefaksom.

 

Članak 16

 

Upravitelj sastavlja potvrdu o zatvaranju kompenzacijskog kruga za svakog naručitelja posebno. Potvrda sadrži sljedeće podatke: 

  • vjerovnike čija potraživanja se zatvaraju
  • dužnike čija dugovanja se zatvaraju
  • iznos na koji je kompenzacija provedena
  • broj kompenzacijskih lanaca u kojima je naručitelj sudjelovao
  • sudionike svakog lanca 

Prijedlog liste za kompenzaciju se neće sastavljati, jer se smatra da su svi članovi sustava ovjerom pristupne izjave ovjerili sve buduće kompenzacijske liste.

 

Svaki naručitelj koji je sudjelovao u kompenzacijskom lancu dobiva poštom od upravitelja ovjerenu potvrdu, koja ima svojstvo knjigovodstvene isprave i svi naručitelji se obvezuju provesti kompenzaciju na teret i u korist svog žiro računa, a potraživanja i dugovanja navedena u potvrdi smatrat će se namirenim u iznosu na koji je kompenzacija provedena.

 

Članak 17

 

Ukoliko naručiteljeve obveze nisu kompenzirane u tekućem krugu višestranih prijeboja potraživanja i dugovanja, korisnik ih ne treba ponovo prijavljivati u sustav. Nekompenzirane obveze će sustav automatski uključiti u sljedeći krug višestranih prijeboja.

 

Ukoliko korisnik nekompenzirane obveze ne želi uključiti u sljedeći krug višestranih prijeboja, mora ih obrisati iz sustava kako je određeno poglavljem V ovih općih uvjeta.

 

Članak 18

 

Upravitelj ne odgovara za netočne rezultate kompenziranih obveza, ako je korisnik prilikom prijave obveza unio netočne podatke.

 

Upravitelj ne popravlja rezultate prijeboja koji su posljedica krivih podataka u naručiteljevoj prijavi.

 

Za nastalu štetu odgovara korisnik koji je prijavio netočne podatke.

 

Upravitelj je odgovoran za moguću štetu koja nastane radi nepravilnog unosa obveza iz naručiteljeve prijave poslane poštom ili telefaksom.

 

Članak 19

 

Ukoliko naručitelj po primitku obavijestiti o rezultatima prijeboja primijeti da je došlo do greške upraviteljevom krivicom zbog nepravilnog unosa obveza u sustav, dužan je odmah uložiti reklamaciju elektronskom poštom ili telefaksom.

 

Upravitelj je dužan ispraviti grešku isti ili najkasnije drugi dan po primitku reklamacije.

 

Na vrh...

 

 VII Plaćanje upraviteljevih usluga

 

Članak 20

 

Naručitelj se obvezuje uredno plaćati usluge upravitelja sustava u skladu s ugovorom, cjenikom i općim uvjetima.

 

Cjenik usluga je sastavni dio ugovora i objavljen je na web stranicama www.kompenzacije.biz. Upravitelj zadržava pravo promjene cjenika. Svaka promjena cjenika bit će objavljena na web stranicama www.kompenzacije.biz. Novi cjenik vrijedi dan nakon sljedećeg kruga višestranih prijeboja.

 

Članak 21

 

Upravitelj sustava će poslati račun za izvršene usluge naručitelju u roku od 8 dana od izvršenja zadnjeg kruga višestranih prijeboja. Naknada će se obračunavati na osnovi odabranog načina poslovanja u pristupnoj izjavi.

 

Naručitelj se obvezuje poravnati račun u roku 8 dana od ispostave. Ukoliko naručitelj ne poravna svoje obveze upravitelj može korisniku onemogućiti pristup u sustav. U slučaju raskida ugovora naručitelj ima obvezu poravnanja svih neizmirenih obveza prema upravitelju za obavljene usluge do dana raskida ugovora.

 

Ako u tekućem krugu višestranih prijeboja naručitelj nije uspio kompenzirati prijavljene obveze, upravitelj neće slati naručitelju račun.

 

U slučaju kašnjenja plaćanja, upravitelj ima pravo zaračunavanja zakonskih zateznih kamata i troškova opomene naručitelju.

 

Na vrh...

 

VIII Izlazak naručitelja iz sustava

 

Članak 22

 

Naručitelj može istupiti iz sustava kada želi. O izlasku mora pismeno obavijestiti upravitelja tako da ispuni obrazac koji može skinuti na svoje računalo s web stranica www.kompenzacije.biz. Ovjerenu izlaznu izjavu mora poslati poštom, preporučenom pošiljkom.

 

Izlaznom izjavom naručitelj otkazuje ugovor koji prestaje vrijediti prvi radni dan nakon sljedećeg kruga višestranih prijeboja.

 

Ako naručitelj kasni s plaćanjem  usluga više od 15 dana ili ako krši opće uvjete, upravitelj ima pravo otkazati ugovor bez otkaznog roka.

 

Članak 23

 

Podatke o naručitelju koji je izašao iz sustava i o njegovim kompenzacijama upravitelj je dužan čuvati dvije godine. Po isteku dvije godine podaci se brišu iz sustava.

 

Na vrh...

 

 IX Čuvanje podataka

 

Članak 24

 

Upravitelj je dužan čuvati podatke o prijavljenim i kompenziranim obvezama, te svim podacima koji se tiču naručiteljeva poslovanja kao poslovnu tajnu.

 

Upravitelj navedene podatke ne smije odavati trećim osobama.

 

Upravitelj mora korisnike obavještavati o novostima vezanim uz sustav, pogotovo o novostima koje se tiču sigurnosti sustava.

 

Na vrh...

 

 X Završne odredbe

 

Članak 25

 

Ugovorne strane su suglasne da će moguće sporove pokušati riješiti sporazumno. Ukoliko to ne bude moguće, stranke suglasno ugovaraju arbitražu u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačkim pravilima) i to:

  • s jednim arbitrom
  • mjerodavno pravo bit će hrvatsko
  • jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski
  • mjesto arbitraže bit će Zagreb

Članak 26

 

Novi opći uvjeti počinju vrijediti prvi radni dan nakon sljedećeg kruga višestranih prijeboja.

 

Upravitelj zadržava pravo promjene općih uvjeta. Svaka promjena uvjeta bit će objavljena na web stranicama www.kompenzacije.biz i vrijedi prvi radni dan nakon sljedećeg kruga višestranih prijeboja. Tim danom smatrat će se da su svi korisnici upoznati s promjenom općih uvjeta.

 

Na vrh...

 


O nama | Kontakt | Registracija | Opis usluge | Opći uvjeti | Kalendar | Cijene | Često postavljana pitanja | Preporuka | Datoteke

© Copyright: Lucror usluge d.o.o. 2005. Sva prava pridržana · Pravne napomene · Design i izrada Warp Studio · Powered by WarpCMS